ប្រភេទ V ប្រភេទតម្រងខ្យល់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់

  • V-type high air volume high efficiency filter

    ប្រភេទ V ប្រភេទតម្រងខ្យល់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់

    ការណែនាំផលិតផល៖ តម្រងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រភេទ W មានគុណសម្បត្តិនៃបរិមាណខ្យល់ធំធន់ទ្រាំទាបប្រសិទ្ធភាពស្ថេរភាពប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងការកាន់កាប់ខ្យល់តូចដែលធ្វើឱ្យការរចនារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់កណ្តាលរឹតបន្តឹង។ ការបញ្ជាក់វិធីសាស្រ្តប្រសិទ្ធភាព MPP H10, H11, H12 ។