តម្រងនីឡុងបឋម

  • Primary nylon filter

    តម្រងនីឡុងបឋម

    ការថែរក្សាតម្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រចាំថ្ងៃមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើភាពស្អាតនៃខ្យល់ក្នុងផ្ទះ។