បន្ទះចម្រោះបឋម

  • Panel primary filter

    បន្ទះចម្រោះបឋម

    តម្រងប្រសិទ្ធភាពបឋមនៃប្រភេទចានត្រូវបានផ្សំឡើងដោយសម្ភារៈចម្រោះជាតិសរសៃសំយោគបឋមប្រសិទ្ធភាពស៊ុមអាលុយមីញ៉ូមនិងសំណាញ់ដែក។ វាអាចត្រូវបានបែងចែកទៅជាប្រភេទតម្រងប្រសិទ្ធភាព G3 និង G4 ប្រភេទបឋម។