ព្រីនធ័រតម្រងខ្យល់

  • Air purifier Filter cartridge

    ម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រខ្យល់

    រចនាសម្ព័នធាតុតម្រងរួមបញ្ចូលគ្នាជួយកាត់បន្ថយភាពធន់នៃខ្យល់បានយ៉ាងល្អហើយបរិមណខ្យល់ល្អធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធបញ្ចូលថាមពលរបស់ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធដើរតួរបានល្អនិងមានប្រសិទ្ធិភាពបន្សុទ្ធ។ ការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធក៏នាំមកនូវការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃទំហំ។

    ច្រោះសក់លំអងនិងភាគល្អិតធំផ្សេងទៀតត្រង PM2.5, បាក់តេរីនិងវីរុស, ក្លិនច្រោះ, formaldehyde, tv0c និងឧស្ម័នដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត។